SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Lider Projektu:

Europejskie Centrum Szkoleń

ul. Fortel 12
03-166 Warszawa

Biuro projektu:

ul. Sadownicza 8

26-600 Radom

Telefon: 533-335-746
Email: biuro@lepszeperspektywy.com.pl
www. www.lepszeperspektywy.com.pl

Projekt Aktywizacja szansą na lepsze perspektywy” o numerze RPMA.09.01.00-14-d493/19 jest realizowany z podmiotem ekonomii społecznej w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.