LEPSZE PERSPEKTYWY

Celem projektu „Aktywizacja szansą na lepsze perspektywy” jest zwiększenie szansy na zatrudnienie 200 osób, mieszkańców miasta Radom.

Uczestnicy projektu otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci usług aktywnej integracji w projekcie.

Projekt skierowany jest do 200 bezrobotnych mieszkańców Radomia, szczególnie do osób korzystających z POPŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywieniowa) lub korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W roku 2019 r. stopa bezrobocia w Radomiu wynosiła 11,1 % i była o 6,6 % wyższa niż w całym woj. mazowieckim. Najliczniejszą grupą stanowiły osoby między 35 a 44 rokiem życia. Spośród osób zarejestrowanych jako bezrobotne, prawie 3 000 mieszkańców Radomia to osoby bez kwalifikacji zawodowych, co stanowi 30 % ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Radom. Liczną grupę stanowią również osoby bez doświadczenia zawodowego – ponad 25 %.

Uczestnicy projektu „Aktywizacja szansą na lepsze perspektywy” mają szansę na:

  • PODNIESIENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
  • PODNIESIENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
  • NABYCIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO

Projekt realizowany jest do 31.05.2023 r.

Uczestnikiem projektu może być każda osoba bezrobotna, która uczy się bądź zamieszkuje na terenie miasta Radom oraz jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Projekt Aktywizacja szansą na lepsze perspektywy” o numerze RPMA.09.01.00-14-d493/19 jest realizowany z podmiotem ekonomii społecznej w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Całkowita wartość projektu   1 938 296,16 PLN, w tym wkład UE   1 550 636,93 PLN.